Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na odległość.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  a) Sprzedawca - firma CBB Łukasz Cybulko z siedzibą przy ulicy Jerzego Waszyngtona 14A,
  w Białymstoku 15-269. NIP: 5461085899.
  b) Strona - zarówno Sprzedawca jak i Klient,
  c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,
  d) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym sklepeden.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy, 
  e) Klient - osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
  f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  g) Produkt/Produkty - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.
  h) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep prowadzi Sprzedawca.
 4. Sklep jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
 5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
  b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisuhttp://sklepeden.pl/oraz sporządzić jego wydruk. 
 7. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA: 

 1. Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:
  a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesyłanego indywidualnie
 2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę http://sklepeden.pl/.
 3. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

  

III CENY PRODUKTÓW: 

 1. Ceny Produktów oferowanych w sklepie internetowym http://www.sklepeden.pl/l są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT. 
 2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

IV WADY PRODUKTÓW PROCEDURA REKLAMACYJNA: 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.  
 4. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta(wymiana na nowy bądź naprawa produktu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.   
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
  w Białymstoku 15-111   
 6. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia
  w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.   
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stroniehttp://sklepeden.pl/ 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl